iOS app Android app

Saving Nola Now

2008 Fashion Police at the Mardi Gras

Karen Dalton-Beninato | Posted 05.30.2012 | Entertainment
Karen Dalton-Beninato

If this year's Oscar fashions were too tame for your taste, check out the Saving NOLA Mardi Gras Open House. Styles were more Bjork than Tilda Swinton, so mix up a Sazerac, crank some Subdudes and check it out.