Richard Branson
GET UPDATES FROM Richard Branson
 

Entries by Richard Branson

Η μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική ευκαιρία όλων των εποχών

(1) Comments | Posted December 1, 2015 | 3:29 PM

Όταν το 1987 η Gro Brundtland, πρώην Πρωθυπουργός της Νορβηγίας και νυν Αντιπρόεδρος του οργανισμού "The Elders", παρουσίαζε την πρωτοποριακή έκθεσή της «Το κοινό μας μέλλον» στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, είχε τονίσει την ανάγκη για ένα διαφορετικό τρόπο που αντιμετωπίζουμε το «επιχειρείν». «Πρέπεινα ξεφύγουμε λίγο από τον παγιωμένο...

Read Post

To Global Heads of State: 'We Are at a Critical Juncture For People and Our Planet'

(60) Comments | Posted December 1, 2015 | 8:27 AM

This letter was originally sent to global Heads of State in the lead up to the G20 meeting in November, by twenty-two leaders in business and civil society, calling for them to make a long-term goal in the COP21 agreement an urgent personal priority.

To global Heads of State,

...
Read Post

La più grande opportunità economica e sociale della storia

(1) Comments | Posted November 27, 2015 | 10:31 AM

Nel corso della sua presentazione del pionieristico rapporto "Il nostro futuro comune", di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1987, l'allora primo ministro norvegese e attuale vicepresidente degli Elders, Gro Brundtland, espresse la necessità di un nuovo modo di fare affari.

"Dobbiamo rompere col nostro approccio settoriale all'economia...
Read Post

The Biggest Economic and Social Opportunity of All Time

(74) Comments | Posted November 27, 2015 | 8:03 AM

When presenting the groundbreaking report "Our Common Future" to the U.N. General Assembly in 1987, former Prime Minister of Norway and current Deputy Chair of The Elders Gro Brundtland spoke out on the need for a new way of doing business. "We must break away from our sectoral ways of...

Read Post

It's Time For Business to Speak Up to Eliminate Violence Against Women

(7) Comments | Posted November 25, 2015 | 8:57 AM

At first glance the world of business has little bearing on violence against women -- something that usually happens in the street or at home rather than in the office or boardroom. However, business can't thrive in a world where so many women, who perform two-thirds of the world's...

Read Post

It's Time to Reinvent Work

(74) Comments | Posted September 11, 2015 | 1:14 PM

I have often said, we should seize the moment when we get the chance -- in both our professional and personal lives. It's the "Screw it, let's do it" approach I've described many times. If there was ever a time for the world to seize the opportunity to commit to...

Read Post

Investing in the Future by Taking Care of the Ocean

(9) Comments | Posted June 11, 2015 | 10:31 AM

The health of the ocean is of great importance to me, and it's a cause that I have devoted much of my time to over the years. I was honoured to offer my thoughts on how to protect the ocean at The Economist's third World Ocean Summit recently.

To mark World Oceans Day (June 8), I wanted to share my views on why the health of the ocean is of great importance to me, and how there is a real opportunity to invest in the future by taking care of the ocean. The real question is: what do we mean by investing?

To begin -- some basics need to be in place. With a warming planet, pollution and overfishing, and with only about one percent of the global ocean fully protected, countries must act to conserve and protect marine life on the high seas.

I am delighted that governments have just agreed at the United Nations to negotiate a global treaty with this purpose. But that UN process needs to speed up -- we just don't have time to waste. We are spending precious high-seas capital and we must work together to have this agreement in place within five years.

There is much more that we can do. Retailers should take responsibility for their supply chains. That means knowing where fish and seafood are caught, which ports they have been through -- and making sure that international-labour standards are upheld.

To be responsible also means not to source or sell endangered or vulnerable species, and not to facilitate their trade. For instance, we know that sharks and rays are enormously threatened. The numbers are staggering. Recent studies estimate that at least 100 million sharks are caught and killed each and every year, mostly for their fins in unregulated or illegal fisheries.

Our airline Virgin Atlantic, along with many others, will not transport shark products. I encourage other carriers to adopt the same policy. And yet, we know that about 75% of shark fins are transported by sea. What would it take for some of the world's leading shipping companies to follow suit and also ban the transport of shark fins?

Let's not be under any illusion -- we have one planet and one ocean. What happens in one place will determine the fate of another.

The Economist's World Ocean Summit brought together businesses, cities, ocean users, ocean lovers, countries around the world, to do something meaningful to reverse the current trajectory of ocean decline.

This World Oceans Day we all have the opportunity to get involved in helping to support healthy oceans and a healthy planet. Head over to the website to take action.

How much do you really know about the oceans? Test your knowledge with this Virgin Unite World Oceans Day quiz.


This post is part of a series produced by The Huffington Post in partnership with Ocean Unite, an initiative to unite and activate powerful voices for ocean-conservation action. The series is being produced to coincide with World Oceans Day (June 8), as part of HuffPost's "What's Working" initiative, putting a spotlight on initiatives around the world that are solutions oriented. To read all the posts in the series, read here....

Read Post

성평등을 위해 남자들도 나서야 한다

(0) Comments | Posted March 8, 2015 | 11:11 AM

최근 나는 셰릴 샌드버그와 30명의 기업 대표와 함께 성차별 퇴치 회담에 참석했다. 셰릴이 지적했듯이 난 메모를 많이 했다(난 늘 메모를 많이 한다). 난 성차별 문제에 관심이 많았는데, 남자들이 이 문제 해결에 어떻게 동참할 수 있는지에 대해 더 알고 싶었다. 다양한 의견을 가진 사람들을 통해 난 많은 것을 배웠다. 다양성이 경쟁우위...

Read Post

On International Women's Day, Business Leaders Call for Action

(5) Comments | Posted March 6, 2015 | 8:46 AM

On Sunday, millions of women and men will celebrate International Women's Day. A great deal of progress has been made since this day was first marked in 1911, yet more than a century later, gender equality is still a major challenge.

On this important day, we have joined forces with...

Read Post

Men for Equality in the Workplace

(13) Comments | Posted March 5, 2015 | 7:49 AM

I was fortunate enough to recently attend an event with Sheryl Sandberg and 30 Chief Executives to discuss how we close the gender gap. As Sheryl kindly mentioned I took a lot of notes (as I always do). This is an issue which I'm passionate about and...

Read Post

It's Not All Doom and Gloom: What We Can Do Now for the Arctic

(124) Comments | Posted October 3, 2014 | 10:47 AM

Last week I was in New York, where policy makers and the public alike spoke out about climate change. None of us are strangers to the realities of climate change -- steadily climbing temperatures and carbon dioxide (CO2) levels, melting ice and rising sea levels. However, fewer people are aware...

Read Post

A guerra contra as drogas falhou. Vamos encerrá-la

(0) Comments | Posted June 9, 2014 | 11:56 AM

Se eu abrisse uma empresa e ela estivesse claramente falindo, eu a fecharia. A guerra às drogas falhou - por que não está sendo encerrada?

Como mostra o último vídeo do aclamado cineasta Eugene Jarecki, a guerra às drogas falhou de todas as maneiras possíveis. A tentativa de combater as drogas custou aos Estados Unidos US$ 1 trilhão, com mais US$ 51 bilhões acrescentando-se à conta a cada ano. Isto resultou em 45 milhões de detenções relacionadas às drogas, e hoje os EUA têm 2,3 milhões de prisioneiros - mais que qualquer outro país do planeta. O que tudo isso conseguiu? "Os índices de dependência continuam os mesmos, as mortes por overdose estão em um pico histórico e as drogas custam menos que nunca."

Enquanto as atitudes e opiniões sobre a reforma das drogas estão mudando drasticamente nos EUA e em todo o mundo, mais precisa ser feito. Repito o apelo de Eugene para que os cidadãos americanos peçam que o Congresso discuta a Lei de Condenação Inteligente (Smarter Sentencing Act). Ela poderá ajudar a por fim à discriminação racial, ao encarceramento em massa, a comunidades destroçadas e a políticas falhas. A Lei de Condenação Inteligente economizará para os EUA bilhões de dólares que poderão ser gastos para ajudar as pessoas a superar a dependência das drogas. Também reduzirá a perigosa superlotação nas prisões, ao diminuir as sentenças para os ofensores não violentos.

Todos os dias um número maior de pessoas concorda que a guerra às drogas falhou e tem de mudar. Como salientou a Comissão Global sobre Políticas de Drogas, e campanhas como Romper o Tabu ilustraram, está na hora de que o resto do mundo aprenda com países como Portugal e Uruguai as corajosas medidas que eles tomaram para tratar as drogas como um problema de saúde.

Os políticos devem escutar as pessoas que, como demonstrou uma pesquisa da Comissão Global sobre Políticas de Drogas, querem encontrar um novo caminho. Quando visitamos recentemente a prisão estadual de Ironwood, na Califórnia, ficou claro que todo mundo, dos prisioneiros aos guardas, das famílias aos legisladores, acredita que o modo como o problema das drogas é tratado precisa mudar.

Está na hora de se manifestar. Está na hora de adotar e experimentar novas abordagens. Está na hora de pedir aos governos de todo o mundo que estudem as evidências e vejam os danos que estão sendo causados por leis de drogas antiquadas. E, mais importante, está na hora de começar a pensar sobre e tratar os problemas das drogas como uma questão de saúde, e não criminal.

Esta postagem faz parte de uma série produzida por The Huffington Post e Charlotte Street Films em apoio à Lei de Condenação Inteligente, que pretende reduzir a condenação excessiva para os condenados por crimes relacionados a drogas. Para assistir a um vídeo que apoia a lei, veja aqui. Para apoiar a lei, leia aqui. Para ver todas as outras reportagens da série, leia aqui.

Acompanhe mais artigos do Brasil Post na nossa página no Facebook.

Para saber mais rápido ainda, clique...
Read Post

The War on Drugs Has Failed, So Let's Shut it Down

(126) Comments | Posted June 3, 2014 | 12:58 PM

If I started a business and it was clearly failing, I would shut it down. The war on drugs has failed -- why isn't it being shut down?

As acclaimed filmmaker Eugene Jarecki's latest video shows, the war on drugs has failed in every way possible. Trying to wage the war on drugs has costs the U.S. $1 trillion, with another $51 billion adding to the tally each year. This has resulted in 45 million drug related arrests, with the U.S. now jailing 2.3 million prisoners -- more people than anyone else on the planet. What has all this accomplished? "Rates of addiction remain unchanged, overdose deaths are at an all-time high and drugs cost less than ever before."

While attitudes and opinions on drug reform are dramatically shifting in the U.S. and across the world, more needs to be done. I echo Eugene's call for U.S. citizens to urge Congress to advance the Smarter Sentencing Act. This could help put an end to racial profiling, mass incarceration, shattered communities and failed policy. The Smarter Sentencing Act will save the U.S. billions of dollars, which could be spent on helping people overcome drug dependencies. It will also ease dangerous overcrowding in prisons by reducing sentences for non-violent drug offenders.

Every day, more people agree the war on drugs has failed and must change. As the Global Commission on Drug Policy has highlighted, and campaigns like Breaking The Taboo have illustrated, it's time for the rest of the world to learn from the likes of Portugal and Uruguay, and the brave steps they have taken to treat drugs as a health problem.

Politicians must listen to the people who, as Global Commission on Drug Policy research has shown, want them to find a new way. When we visited Ironwood State Prison in California recently, it was clear that everyone from the prisoners to the guards, the families to the legislators, believe the way drug problems are treated has to change.

It's time to speak out. It's time to adopt and experiment with new approaches. It's time to ask governments around the world to study the evidence and look at the harm being done by outdated drug laws. Most importantly, it's time to start thinking about and treating drug problems as a health issue, not a criminal issue.

This blog post is part of a series produced by The Huffington Post and Charlotte Street Films in support of the Smarter Sentencing Act, which aims to reduce excessive sentencing for those convicted of drug-related crimes. To watch a video supporting the bill, watch here. To support the bill, read here. To see all the other posts in the series, read

Read Post

New Troubles at the Gates of Virunga

(7) Comments | Posted April 27, 2014 | 2:13 PM

Oil exploration could be devastating to Africa's most iconic national park -- and its people.

The British company SOCO International has recently begun surveying for oil in Virunga National Park, a UNESCO World Heritage site located in Africa's eastern Democratic Republic of Congo. Virunga is home to a significant portion...

Read Post

Making Work More Productive

(8) Comments | Posted March 24, 2014 | 5:48 PM

Since we started in businesses Virgin have always wanted to make people's lives better. Not just our customers but also the talented and driven group of people that make up our Virgin family.

As the world and the way we approach work changes many companies expect their employees to...

Read Post

Empresas devem confrontar os que negam a mudança climática

(0) Comments | Posted March 18, 2014 | 7:00 AM

Estou extremamente impressionado com o CEO da Apple, Tim Cook, por suas palavras fortes contra os que negam a mudança climática e pedindo que as empresas gerem benefícios para as pessoas e o planeta, além de meros lucros.

O grupo de pensadores conservador Centro Nacional para Pesquisa de Políticas Públicas...

Read Post

Businesses Should Stand Up to Climate Change Deniers

(268) Comments | Posted March 6, 2014 | 10:57 AM

I'm enormously impressed with Apple CEO Tim Cook for his strong words on climate change deniers, and demanding business should have benefits for people and the planet, beyond just profit.

Conservative think tank the National Center for Public Policy Research (NCPPR) -- Apple shareholders -- criticized Cook for...

Read Post

Plan B: Menschen und unser Planet müssen den gleichen Stellenwert einnehmen wie Profit

(0) Comments | Posted January 28, 2014 | 7:00 AM

Seit ich vor über vier Jahrzehnten meine ersten Schritte als Unternehmer machte, hat mich die Frage angetrieben, wie Unternehmen das Leben der Menschen verbessern können. Es ist nicht immer einfach, eine Antwort darauf zu finden und die meisten Unternehmer mussten eine ganze Reihe von Fehlschlägen hinnehmen, bevor sie erfolgreich wurden....

Read Post

お金よりも、人間と地球が共に利益を得られるものを

(2) Comments | Posted January 28, 2014 | 4:10 AM

温暖化と戦争を導く化石燃料のサイクルを最終的に断ち切るため、革新的なエネルギー技術 (高度な再生可能燃料、石油を燃料とする競合相手に差をつける電気自動車、より効率的で低コストな太陽電池、より工夫を凝らした冷暖房を備えた建築など) には十分な財政的支援が必要だ

Read Post

Le Plan B: donner la priorité aux gens et à la planète tout en générant du profit

(1) Comments | Posted January 22, 2014 | 9:11 AM

Richard Branson est le fondateur du groupe Virgin et membre de la B Team. Pour plus d'informations, cliquez ici www.virgin.com - www.virginunite.org - www.b-team.org.

Depuis mes premiers pas en tant qu'entrepreneur, il y a plus de 40 ans, je me suis toujours...

Read Post