AARON SORKIN APOLOGY

ENTERTAINMENT

Aaron Sorkin Has No Reason to Apologize