KERRY WASHINGTON

WOMEN

Top 5 Girl Power Role Models of 2015