Elizabeth Shakman Hurd
Teaches international relations at Northwestern University

Elizabeth Shakman Hurd teaches international relations at Northwestern University.