Gustav Praekelt
Founder, Praekelt Foundation

Gustav Praekelt is founder of the Prekelt Foundation.