Akito Yoshikane

Akito Yoshikane is freelance journalist based in Chicago.