Kim Kardashian
Television personality, entrepreneur, author, actress, and producer

Kim Kardashian is an entrepreneur, New York Times bestselling author, producer, actress, and star of a number of shows on E!.